Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi nakupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu LOOKrecia.cz).

 

Provozovatelem obchodu je Petr Hořejš, se sídlem Na Bateriích 43, 16200 Praha 6

IČ 02076012.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb), vše ve znění novel.

Charakteristika zboží

Nabízené zboží tvoří originální výrobky z dílny LOOKrecia - tyto textilní výrobky jsou předem vysráženy a ošetřeny, přesto doporučujeme postupovat dle pokynů jež jsou součástí každé kupní smlouvy. Všechno zboží na prodej je skladem, pokud není uvedeno jinak. Věrnému zobrazování barev věnujeme opravdu velkou pozornost. Bohužel každý monitor je jiný, a nemůžeme proto zcela zaručit, že barva, kterou vidíte, přesně odpovídá skutečnosti.

 

Zakázková výroba


Zákazník má možnost zvolit si zboží na zakázku. Učiní tak přidáním daného zakázkového zboží do košíku a zároveň výběrem látky. Do poznámky k objednávce má možnost specifikovat své přání. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout a to zejména v případě, kdy již nemá dostatečné množství materiálu potřebného k výrobě daného zboží. Po odsouhlasení objednávky prodejcem (mailem z adresy info@lookrecia.cz) je objednávka považována za závaznou a kupujícímu bude odeslána faktura k proplacení. Zároveň bude zákazníkovi sdělen předpokládaný termín zhotovení objednávky. V případě šití na zakázku je vždy požadována platba celé částky předem.

Záruka a vrácení zboží

 

Záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Nakupující má při uplatnění záruky:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opakované vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

Reklamace

Pokud dodané zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady jiné, než odpovídá obvyklému používání nebo opotřebení, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme zákazníkům, aby z důvodů lepší prokazatelnosti reklamaci uplatnili písemně e-mailem na: info@lookrecia.cz, a uvedli vedle výstižného popisu vady a zboží, kterého se vada týká, také variabilní symbol dodávky. Reklamované zboží včetně dokladu o nákupu je třeba zaslat doporučeně na kontaktní adresu prodávajícího- Petr Hořejš, U Studánky 1, 273 51 Velké Přítočno

O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má nakupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Toto právo se nevztahuje na dodávku zboží šitého zakázkově nebo upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou – emailem na: info@lookrecia.cz, což zajistí zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Zároveň nejpozději do 14 dnů od převzetí odešle zboží doporučeně na adresu prodávajícího: Petr Hořejš, U Studánky 1, 273 51 Velké Přítočno


Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Zboží zaslané zpět na dobírku nemůžeme akceptovat.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací a fakturou, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, bez známek užívání. Při nesplnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající však vůči kupujícímu může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží, vzniklým vinou spotřebitele. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení způsobem, na kterém se se spotřebitelem dohodne (zpravidla bankovním převodem na uvedený účet).

Platební a dodací podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2211290609/6210, vedený u společnosti BRE Bank (mBank); zdarma

  • Slovenská republika, ostatní země EU, platba předem na náš účet č. 2500464898/8330 vedený u FIO banka.as.-pobočka zahraničnej banky,Bratislava, Slovakia

  • dobírkou

 

Dodávka:

Doručení zboží je možno realizovat

  • odesláním prostřednictvím České pošty

  1. doporučená zásilka 48,- Kč (zboží pojištěné do výše 500,- Kč)

  2. Cenné psaní 64,- Kč (do velikosti zboží 20x29)

  3. Zásilkovna 59,- Kč (v případě dobírky +10,- Kč)

  4. V případě dobírky je účtován příplatek 41,- Kč (nelze u Doporučené zásilky)

V případě Zásilkovny si zákazník zvolí na stránkách http://www.zasilkovna.cz/kontakty-na-pobocky Z-point, kam bude chtít zboží doručit a informuje o tom prodávajícího v poznámce připojené k objednávce.

Odeslanou zásilku je zákazník povinen řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě zjištěných závad zásilku nepřevzít a reklamovat u ČP, následně laskavě informovat provozovatele.

V případě nevyzvednutí objednávky zaslané prostřednictvím České pošty bychom byli nuceni požadovat od zákazníka úhradu nákladů vynaložených na expedici objednávky.